Business Profile & vdo.png

Business vdo package 

เงื่อนไข​

  • ไม่รวมแกะซับในกรณีที่พูดไม่ตรง script

  • ราคานี้รวมเฉพาะคลิปมีความยาว  2 -5 นาทีเท่านั้นหรือไม่เกิน  550 คำ 

  • เพิ่มนาทีละ 2,800 บาท ( ราคารวมค่าตัดต่อ+ใส่ซับ + ขยับกราฟฟิค )

  • ยังไม่รวมการทำ storyboardให้ ลูกค้าเป็นคนคิดและแก้ไข script เอง 

  • ไฟล์ภาพนิ่ง/ วิดีโอ / เสียง ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกไฟล์จากเว็บ envato เท่านั้น หากลูกค้าต้องการจากเว็บอื่น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

 

ขั้นตอนการส่งงานหลังถ่ายทำเสร็จ

Week 1-2  ตัดต่อ ส่ง draft แรก 

Week 3  รับ feedback แก้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่มีการรื้อตัดต่อใหม่ทั้งหมด

Week 4 มอบส่งงานและแก้ไขงาน เช่น เรื่องซับไตเติ้ล